Vnitřní řád Rodinného centra Budulínek, z. s.,

provozujícího dětskou skupinu Rodinné centrum Budulínek

(Hornosušská 20/93, 735 35  Horní Suchá)

 

1.       Úvodní ustanovení

Vnitřní řád upravuje podrobnosti výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v dětské skupině Rodinné centrum Budulínek (dále jen DS RCB) v provozovně: Hornosušská 20/93, 735 35  Horní Suchá a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci Rodinného centra Budulínek (dále RCB). Je závazný pro zaměstnance RCB a zákonné zástupce dětí.

2.       Přijímání dětí do DS RCB

Do DS RCB jsou přijímány děti po celý školní rok po individuální domluvě, pokud to umožňuje kapacita centra nebo na základě vyhlášeného zápisu (duben až červen). Do 30 dnů od podání žádosti o přijetí dítěte do DS RCB obdrží zákonný zástupce (dále může být použito i příkazce) rozhodnutí o přijetí dítěte do DS RCB emailem nebo si může rozhodnutí vyzvednout osobně v termínu po předchozí domluvě. Do RCB jsou děti přijímány z pravidla starší 2 let. Po přijetí dítěte jsou stanoveny dny v týdnu a časy, ve kterých bude dítě navštěvovat DS RCB.

 

3.       Provoz DS RCB

Poskytování služby péče o dítě v DS RCB započalo dnem 27. 6. 2016.

DS RCB provozuje spolek Rodinné centrum Budulínek, z. s., jménem spolku jedná předseda – příkazník, pokud není určeno jinak. Provoz DS RCB je v měsících září až červen od 6:00 do 16:30, během měsíců červenec a srpen je provoz centra omezen z pravidla na dobu od 6:30 do 15:30 s výjimkou posledních 5 pracovních dní v srpnu, to je centrum uzavřeno. Centrum je dále uzavřeno během státních svátků a jiných (např. velikonoční a vánoční). Kapacita centra je 19 dětí. Děti jsou do DS RCB přijímány do 8:30, o pozdějším příchodu je nutné předem informovat. Dítě s pozdním příchodem nemusí být již do DS RCB tentýž den přijato. Zákonný zástupce může dítě vyzvednout v době po obědě tj. 11:45 – 12:00 dříve či později po předchozí domluvě a po odpoledním odpočinku v době od 14:35 do konce provozní doby. Zákonný zástupce je dítě povinen vyzvednout a opustit prostory RCB do skončení provozní doby, pozdní vyzvednutí je zpoplatněno částkou 100kč za každých 15 minut po skončení provozní doby.

 

4.       Předávání dětí

Do DS RCB přicházejí a odcházejí děti v doprovodu zákonného zástupce, případně pověřené osoby zmocněné na základě písemné dohody (dále jen zákonný zástupce). Zákonný zástupce přivede dítě až do třídy, předá jej přítomného zaměstnanci a upozorní na případné obtíže. Zákonný zástupce je povinen předat dítě pouze zcela zdravé, které nejeví žádné příznaky nemoci, či infekce. Trvalý kašel, zelená rýma, průjem, zvracení, vši – to jsou příznaky nemoci, i když dítě nemá teplotu. Děti nemocné se samy necítí dobře, běžný režim je pro ně zátěží a zároveň přenášejí infekci na další zdravé děti v kolektivu a i na učitelky. V případě akutních infekčních stavů nepodáváme žádné léky, jako jsou kapky proti kašli, dávkovací sprej do nosu proti rýmě apod. Žádáme o maximální ohleduplnost ke zdravým dětem i personálu. Zdá-li se zaměstnanci dítě nachlazené nebo nemocné, může vyžadovat potvrzení od lékaře, že je dítě zcela zdravé a může do kolektivu dětí. Po dlouhodobé nemoci je zákonný zástupce povinen předložit lékařské potvrzení, že je dítě způsobilé k návratu do kolektivu. Dítě, jehož rodič neprovedl úplatu za hlídání do stanoveného termínu, zaměstnanec nemusí přijmout až do provedení nápravy.

 

5.       Oblečení dětí     

Do DS RCB je přijímáno dítě vždy čistě, vhodně a přiměřeně oblečeno dle počasí a obutí. Nejlépe tak, aby bylo schopno se samostatně oblékat a obouvat a mohlo se v oblečení volně pohybovat. Všechny věci musí být podepsané, popřípadě označené značkou dítěte a uložené na předem určené místo, viz. dokument „Co potřebuje dítě do DS RCB“.

 

6.       Stravování dětí

Strava je zajištěna dovozem jídel ze školní jídelny ZŠ a MŠ Horní Suchá, příspěvková organizace, Těrlická 969/24, Horní Suchá 735 35

 

7.       Úplata za obstarávání péče o dítě

RCB poskytuje službu péče o dítě s částečnou úhradou nákladů.

Částečná úhrada nákladů za obstarávání péče o dítě se řídí platným ceníkem RCB, případně individuální písemnou domluvou se zákonným zástupce. Splatnost úplaty se řídí příkazní smlouvou. Při nástupu dítěte je vybírán příspěvek na hygienu ve výši 200kč. Bude vybírán jednou za půl roku a z  těchto financí budou kupovány hygienické potřeby pro děti.

 

8.       Ukončení docházky do DS RCB

RCB může po předchozím upozornění písemně rozhodnout o ukončení docházky dítěte do DS RCB jestliže:

-          dítě bez omluvy zákonným zástupcem nedochází po delší dobu než dva týdny do DS RCB,

-          zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz DS RCB a jednání k nápravě byla bezúspěšná,

-          zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu v termínu splatnosti,

-          za žádost zákonného zástupce.

Ukončení docházky do DS RCB se řídí příkazní smlouvou.

9.       Omezení nebo přerušení provozu

Provoz DS RCB je přerušen z pravidla posledních 5 pracovních dní v srpnu, během školních vánočních svátků v prosinci a během státních svátků. Omezit nebo přerušit provoz lze i v jiném období a to ze závažných organizačních či technických důvodů, které znemožňují řádné poskytování péče o dítě. Omezení nebo přerušení zveřejní RCB neprodleně po té, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

 

10.   Zajištění bezpečnosti dětí

Za svěřené dítě bude RCB v době pobytu dítěte v DS RCB  (tj. od předání dítěte příkazcem po vydání dítěte příkazci) přebírat plnou odpovědnost, včetně případných vycházek mimo provozovnu. Předat dítě lze pověřené osobě na základě písemného pověření zákonným zástupcem. Zaměstnanci byli seznámeni s bezpečnostními opatřeními při práci s dětmi a zavazují se je dodržet. Zákonní zástupci zodpovídají za to, aby jejich dítě nenosilo do RCB nebezpečné věci (ostré předměty, sladkosti, hračky, žvýkačky atd.). Všechny děti jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu v DS RCB.

 

11.   Organizace dne v DS RCB

Pružný denní řád umožňuje reagovat na individuální potřeby dětí, plánování činností vychází ze zájmů a potřeb dětí. Poměr spontánních a řízených aktivit je vyvážený s dostatkem prostoru pro spontánní hry v budově i venku.

6:00 – 8:30 – ranní činnosti

8:30 – 9:00 – dopolední svačina

9:00 – 11:00 – dopolední činnosti/pobyt venku

11:00 – 12:00 – příchod z venku, oběd

12:00 – 14:30 – odpolední odpočinek

14:30 – 15:00 – odpolední svačina

15:00 – 16:30 – odpolední činnosti

 

12.   Úklid v RCB

Dle vyhlášky 410/2005 Sb. O hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Pracovník – Uklízeč a pracovník ve zdravotních a sociálních zařízeních zodpovídá za dodržování této vyhlášky.

 

13.   Obsah vzdělávání dětí

Obsah vzdělávání dětí naleznete v dokumentu Plán výchovy a péče v DS RCB.

 

14.   Práva dětí

Dítě má právo:

-        na vzdělávání a výchovu směřující k rozvoji všech jeho schopností a dovedností,

-        užívat vlastní kulturu, jazyk a náboženství,

-        na volný čas, hru, sociální styk s jinými lidmi a dětmi,

-        být respektováno jako jedinec ve společnosti i jako individualita tvořící si svůj vlastní život,

-        na poskytování ochrany společností, na emočně kladné prostředí a projevování lásky,

-        na ochranu před prací, která ohrožuje jeho vývoj a zdraví.

 

 

15.   Práva, informovanost a povinnosti zákonných zástupců

Zákonný zástupce je povinen:

-        na vyzvání příkazníka se osobně zúčastnit projednání závažných otázek, týkajících se vzdělávání či výchovných problémů dítěte,

-        informovat o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích, infekčních onemocněních nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, či ohrozit zdraví ostatních dětí,

-        omlouvat plánovanou nepřítomnost svého dítěte ústně u zaměstnance RCB, případně na tel 608 105 033 pomocí SMS zprávy,

-        v případě náhlého onemocnění či nepřítomnosti omluvit dítě telefonicky, SMS zprávou na výše uvedené tel. číslo či osobně nejpozději do druhého dne,

-        řádně a včas hradit úplatu za péči o dítě a stravné,

-        odpovídat za to, že jejich dítě nenosí do RCB nebezpečné předměty (např. ostré předměty ve skřínce, ale i bonbony),

-        dopravit dítě do provozovny příkazníka, předat dítě v dohodnutou dobu, zdravé a čisté.

 

Příkazce má právo:

-        na svobodný přístup k informacím týkajících se průběhu a výsledků vzdělávání svých dětí,

-        kdykoli hovořit se zaměstnanci RCB, je-li zajištěna bezpečnost dětí,

-        na diskrétnost informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života,

-        na delší rozhovor se zaměstnancem, který  si mohou dohodnout v době, kdy není u dětí,

-        konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte se zaměstnanci RCB nebo příkazníkem, projevit jakékoli připomínky k provozu RCB, zaměstnancům RCB či příkazníkovi,

-        na osobní jednání s příkazníkem po předchozí domluvě,

-        na další formy informací jako jsou např. třídní schůzky, informační nástěnky v šatně a chodbě RCB,

-        mají právo vyjadřovat se k podstatným záležitostem týkajících se vzdělávání dětí, přispívat svými náměty a nápady k obohacení vzdělávacího programu RCB,

-        mohou požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve vnitřním řádu RCB.

 

 

16.   Práva a povinnosti zaměstnanců RCB

Příkazník a zaměstnanci jsou zejména povinni:

-           řádně pečovat o svěřené dítě,

-           za svěřené dítě v době pobytu dítěte v DS RCB  (tj. od předání dítěte příkazcem po vydání dítěte příkazci) přebírat plnou odpovědnost, včetně případných vycházek mimo provozovnu,

-           odpovídat příkazci na jeho připomínky a dotazy vhodným způsobem.

 

Příkazník a zaměstnanci mají právo:

-           vyžadovat, aby dítě bylo předáno ve sjednanou dobu, a to čisté, zdravé a mají právo odmítnout převzít dítě do péče v případě nesplnění těchto podmínek bez ztráty práva na odměnu za svou činnost,

-           odmítnout převzít dítě v případě, že vzniknou překážky pro péči o dítě, např. technické problémy provozovny, na tuto skutečnost příkazník příkazce upozorní v co nejkratší možné době,

-           odmítnout převzít dítě v případě neuhrazení odměny za obstarávání péče o dítě v termínu splatnosti po předchozím upozornění bez ztráty práva na odměnu za svou činnost,

-           přispívat svou činností k naplnění výše uvedených práv dítěte,

-           na zdvořilé chování ze strany příkazce,

-           rozhodovat o metodách a postupech pro naplnění výchovných a vzdělávacích cílů DS RCB.

 

17.   Pracovní doby zaměstnanců RCB

6:00 – 14:00 – pracovní přestávka 10:00 – 10:30

7:30 – 15:30 – pracovní přestávka 11:30 – 12:00

8:30 – 16:30 – pracovní přestávka 12:30 – 13:00

 

 

 

 

 

V Horní Suché 1. 6. 2016

 

Mgr. Jana Horychová

Ludmila Šindelářová

Zdenka Cíferská