2013/2014

 

Září

 • Seznámení s prostředím centra, dětmi, zaměstnanci
 • Orientovat se ve třídě, i ostatních prostorách
 • Poznávat nové kamarády
 • Navázat vztahy s novými kamarády i dospělými
 • Seznámit se s pravidly ve třídě, podílet se na jejich tvorbě a respektovat je
 • Brát si hračky a uklízet je na místo k tomu určené
 • Učit se správnému a bezpečnému chování v centra i při pobytu venku
 • Projevovat své potřeby, vyjadřovat přání a komunikovat
 • Postupně si zvykat na pravidelné činnosti v centru, projevovat svůj zájem, zálibu
 • Rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních lidí, přizpůsobit se a spolupracovat
 • Dodržovat smluvená pravidla společného soužití v kolektivu

 

Říjen

 • Důsledně dodržovat hygienické návyky a sebe obsluhu
 • Osvojovat si poznatky o světě a životě, o přírodě a jejich proměnách
 • Seznamovat se se znaky podzimu
 • Poznávat druhy podzimního ovoce
 • Poznávat stromy ve volné přírodě, lesní plody
 • Seznamovat se s lesními zvířaty a našim ptactvem, chápat je jako nedílnou součást života
 • Zajímat se o materiály, experimentovat, rozvíjet praktické dovednosti
 • Manipulovat s přírodninami, vnímat jejich estetickou stránku, znát využití
 • Osvojovat si dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí
 • Orientovat se v okolí centra
 • Učit se správnému a bezpečnému pohybu venku

 

Listopad

 • Poznávat své tělo, jeho části a funkce
 • Rozvíjet řečové a komunikační schopnosti a jazykové dovednosti
 • Rozvíjet paměť, pozornost, představivost a fantazii, logické (pojmové) myšlení
 • Rozvíjet schopnosti a dovednosti, vyjádřit své pocity, dojmy a prožitky
 • Podporovat zvídavost, radost a zájem
 • Podporovat dětská přátelství
 • Učit se spolupracovat, vnímat výkon druhého
 • Spojovat si návyky k podpoře osobní pohody
 • Zvládnout základná návyky sebe obsluhy
 • Vytvářet zdravé životní postoje

 

 

 


 

Prosinec

 • Seznámit se se světem lidí, jejich kulturou, osvojit si praktické poznatky o lidové tradici, prohloubit citovou vazbu nejen k lidem v blízkém okolí
 • Seznamovat se s vánočními zvyky a tradicemi, slovesným a literárním odkazem
 • Zahájení adventu, čekání na Mikuláše, příprava na Vánoce, společná setkání rodičů a dětí při oslavě vánoc
 • Vytvářet a upevňovat citové rozvíjet vztahy k rodině, kamarádům i ke svému okolí
 • Rozlišovat a hodnotit jednání lidí a pohádkových bytostí
 • Seznamovat se s lidskými hodnotami
 • Rozvíjet kulturně estetické dovednosti (výtvarné, hudební, dramatické)
 • Učit se formulovat myšlenky, přání, učit se zdrženlivosti
 • Rozvíjet manipulační dovednosti, cílevědomost, soustředěnost
 • Rozvíjen užívání všech smyslů
 • Reakce na pozorování změn v přírodě, rozvíjení pohybových a sportovních činností formou přirozeného pohybu a her v tělocvičně, ale i v přírodě – na sněhu, rozvíjet schopnost spolupracovat, spolupodílet se, uvést děti do světa kultury.

 

Leden

 • seznamovat se s hlavními znaky zimy, proměnami v přírodě,
 • seznamovat se se zimními tradicemi,
 • poznávat péči lidí o přírodu, lesní zvířata, ptactvo,
 • setkávat se s výtvarnými, hudebními a literárními prvky,
 • rozšiřovat aktivní znalost pohádek, písní a básniček,
 •  rozvíjet pohybové dovednosti v hrubé i jemné motorice, osvojovat si poznatky o  tělovýchově a sportu,
 • Učit se dokončovat hry, samostatně uklízet hračky
 • Poznávat, že vlastním jednáním lze druhému udělat radost
 • Učit se šetrně zacházet s věcmi
 • Osvojovat si dovednosti k vykonávání jednoduchých činností ke spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí

 


 

Únor

 • seznamovat se s různými oblastmi lidské činnosti,
 • učit se spolupracovat ve hře,
 • rozvíjet dovednosti při manipulaci s hračkami,
 • rozvíjet pozitivní city dítěte ve vztahu k sobě (sebevědomí, sebedůvěra např. před zápisem do centra),
 • vytvářet pozitivní vztah k činnostem a učení,
 • poznávat specifika života ve městě, ochrana prostředí,
 • vytvářet schopnosti přizpůsobovat se přirozenému vývoji a běžným změnám,
 • učit se podporovat zdravý životní styl, ochranu svého zdraví,
 • upozorňovat na bezpečnost při chůzi na sněhu a ledu, při zimních sportech.

 

Březen

 • Poznávat proměny v přírodě, květiny, zvířata, jarní tradice, seznámení s významem Země, vlivu lidí na přírodu, učit se vážit si života a zdraví, základní pravidla směřující k ochraně osobního bezpečí, vytváření zdravých životních návyků.
 • seznamovat se s hlavními znaky jara,
 • poznávat přírodu a vliv člověka na ní,
 • pochopit vesmír jako nedílnou součást světa,
 • učit se pěstovat rostliny,
 • poznávat drobné a vodní živočichy, hmyz,

 


 


 

Duben

 • seznamovat se s tradicemi velikonoc, podílet se na přípravě oslavy,
 • upevňovat vztahy k blízkým osobám,
 • seznamovat se s domácími zvířaty a jejich mláďaty,
 • upevňovat citové vztahy ke svému okolí, k živým bytostem,
 • vytvářet citové vztahy ke své rodině,
 •  
 • cvičit paměť, pozornost, představivost, fantazii,
 • posilovat radost z objevovaného, probouzet zájem a zvídavost dítěte,
 • získávat schopnost řídit své chování vůlí a ovlivňovat vlastní situaci,

 

Květen

 • rozvíjet respekt a přizpůsobivost ve vztahu k druhým, upevňovat pocit sounáležitosti s živou i neživou přírodou, vážit si života ve všech jeho formách, rozhovory.
 • podílet se na slavnosti pro maminku,
 • rozvíjet pocit sounáležitosti s rodinou s lidmi se společností,
 • rozvíjet a upevňovat výslovnost a vyjadřovací schopnosti, kultivovaný projev,
 • rozvíjet hudební a hudebně pohybové hry a činnosti,
 • rozvíjet pohybové a manipulační schopnosti,
 • osvojovat si věku přiměřené praktické dovednosti,

 

Červen

 • Osvojení si jednoduchých poznatků o světě a životě, vytvářet vlastní sounáležitost se světem, živou i neživou přírodou, vytvářet vztah k rodnému místu, podpora přátelství, rozvíjet kamarádské a partnerské vztahy s dětmi i dospělými, posilovat prosociální chování a vnímání všemi smysly.
 • seznámit se s hlavními znaky léta,
 • prožít si oslavu svátku dětí,
 • vytvářet citové vztahy ke kamarádům - rozvíjet pocit sounáležitosti,

 

Červenec

 • učit se starat o květiny na zahradě,
 • poznávat exotická zvířata,
 • realizovat experimenty s přírodním materiálem,
 • vytvářet základy pro práci s knihami a obrazovým materiálem,
 • poznávat místo, kde žiji,
 • umět se orientovat v čase, ročním období,

 

Srpen

 • rozvíjet pocit sounáležitosti s přírodou, planetou, zemí,
 • rozvíjet fyzickou i psychickou zdatnost,
 • rozvíjet interaktivní a komunikativní dovednosti,
 • osvojit si povědomí o sounáležitosti s ostatním světem,
 • pochopit, že člověk svou činností může prostředí, ve kterém žije, chránit, zlepšovat, ale i poškozovat a ničit.