Kroužky 2017/2018

 

Volnočasové aktivity v Rodinném centru Budulínek

2 0 1 7/ 2 0 1 8

 

Keramický kroužek 

Keramická hlína je velmi tvořivý materiál, který pomáhá rozvíjet u dětí jemnou motoriku, manipulační schopnosti, zručnost, soustředěnost, ale také tvůrčí schopnosti dítěte - představivost a vlastní fantazii.

Každý výrobek je nazaměnitelný originál, který nese otisky dětských rukou :-) a s radostí je odnášen domů.

Děti se naučí základní způsoby vytváření z hlíny (modelování se zrakovou kontrolou, koordinace oko x ruka, práce s plátem - válečkem, vyštipování, kresba do hlíny, otiskování různých materiálů, vykrajování...). Zároveň se naučí pro ně dostupné techniky dekorování výrobků - glazování.

 

Cena: 900kč/rok nebo 500kč (1. pololetí) a 500kč (2. pololetí)

Termín A: každou sudou středu RODIČ + DÍTĚ od 4. 10. 2017

Termín B: každou lichou středu POUZE DĚTIod 11. 10. 2017

Délka lekce: 16:00 – 17:30 (90 min)

Volejte na 608 10 50 33 nebo pište mail na rcbudulinek@seznam.c

 

Hudebně - dramatický kroužek s prvky muzikoterapie

Je zaměřen na prohlubování schopností v oblasti hudební výchovy, rozvoje řeči, komunikace verbální i neverbální a vzájemných vztahů mezi dětmi.

Na hudební výchovu z minulého školního roku navážou základy dramatické výchovy, kde se budeme soustředit na rozvoj fantazie, pohybu, společenského chování a nadále budeme pokračovat v rozvíjení řeči (správná výslovnost, tvoření krátkých vět).
Využívané budou prvky muzikoterapie např. malování při hudbě, tematické hry s využitím písniček, hudební hádanky, dramatizace říkanek, krátkých pohádek, různé relaxační hry a cvičení, relaxace jako odpočinek s využitím relaxační hudby.
Hravou formou budeme nacvičovat krátké říkanky s pohybem, čtení a vyprávění pohádek (příběhů), volné povídání.
V tomto školním roce se dále soustředíme na rozvoj osobnosti, sebevědomí, seberealizace a hodnocení vlastní i kolektivní činnosti.
Hlavním cílem každého setkání bude i nadále spontánnost, dobrá nálada a úsměv - spokojenost vašeho dítěte.

Cena: 500kč/rok nebo 300kč (1. pololetí) a 300kč (2. pololetí)

Termín: každé pondělí od 2. 10. 2017

Délka lekce: 16:00 – 16:45 (45 min)

Volejte na 608 10 50 33 nebo pište mail na rcbudulinek@seznam.cz

 

Pohybový kroužek 

 

Pohyb je jednou ze základních potřeb předškolního dítěte a tím i důležitým prostředkem dětského objevování světa. Pomáhá dítěti ovládat nejen sama sebe, ale i svět kolem. Pohyb je prostředkem seznamování se s prostředím, prvním učením, jak ovládnout své tělo, jak si poradit se svým okolím a tím nabýt potřebné zkušenosti. Pomocí pohybu získává dítě sebevědomí, hodnocení sebe samého, vzájemného srovnávání, pomáhání si, soupeření a spolupráce. Proto ve Zdravé školce podporujeme a nabízíme dětem mnoho činností a pohybu.

Cena: 500kč/rok nebo 300kč (1. pololetí)a 300kč (2. pololetí)

Termín: každé úterý od 3. 10. 2017

Délka lekce: 16:00 – 16:45 (45 min.)

Pro přihlášení volejte na 608 10 50 33 nebo pište mail na rcbudulinek@seznam.cz

 

Výtvarný kroužek

Kroužek je určen všem, kterým výtvarná činnost způsobuje radost. Náplní kroužku je seznámení jak se základními výtvarnými technikami a postupy, tak i s atraktivními netradičními technikami. Práce s různým materiálem navíc rozvíjí cit, fantazii, představivost, jemnou motoriku i celou osobnost. 

 

Cena: 500kč/rok nebo 300kč (1. pololetí) a 300kč (2. pololetí)

Termín: každý lichý čtvrtek od 12. 10- 2017

Délka lekce: 16:00 - 17:30 (90 min.)

Pro přihlášení volejte na 608 10 50 33 nebo pište mail na rcbudulinek@seznam.cz

 

Angličtina s ježečkem Henrym a paní učitelkou Janou

PRO: děti od 3 let (minimální počet dětí ve skupině je 5, maximální 10)

POŽADAVKY: děti musí být schopné udržet pozornost  

VÝUKA: jedna lekce týdně v úterý 9:00-9:30, říjen-květen, během prvních 14 dní si děti mohou nezávazně vyzkoušet, zda je bude angličtina bavit a zda udrží pozornost.

CENA: 120 Kč/měsíc (dohromady 36 lekcí)

Během školního roku se formou písniček, básniček a pohádek naučíme:

Začátečníci:    

- Barvy

- Čísla od 1 do 10

- Halloween

- Zvířátka

- Hračky

- Vánoce

- Části těla

- Velikonoce

- Ovoce

- Počasí

- Rodina

- Sportovní aktivity                                                     

Kontakt: Mgr. Jana Heimová, tel: 774 653 063, email: 106458@mail.muni.cz

 

Kroužek – předškolák

Je určen dětem, které se chystají do první třídy. V průběhu školního roku se děti připraví na vstup do velké skupiny, budou vedené k získání základních vědomostí, sebevědomí, sebejistoty, vystupování a vyjadřování. Dále také k plnění si povinností (malé úkoly k procvičování). Seznámí se s prostředím školy a s paní učitelkou. Dětem budou připravené akce, aby se naučily vystupovat a chovat na veřejnosti a dokázaly se orientovat v daném prostředí, např. obchod, lékař, pošta, autobus atd.

 

Na co se soustředíme:

představivost

logické myšlenky

hrubá motorika

jemná motorika

zábavné procvičování

soustředění a paměť

uvolňovací cvičení

různé bludiště

vybarvování obrázků

malování a kreslení podle čísel

relaxace ve výuce

uvolňování ruky před psaním

písankové písmo

pohádky ( otázky – odpovědi, volné povídání, obsah )

písničky

hádanky

říkanky, rozpočitadla

básničky

vyhledávání písmenek v textu

hry a úkoly

hravé úlohy

poznávání ( prvky prvouky )

vystřihovánky

barvy

tvary

čísla

Děti budou pracovat ve skupince i individuálně. Výuka bude probíhat hravou formou přiměřeně věku i schopnostem dítěte.

Cena: 500kč/rok nebo 300kč (1. pololetí) a 300kč (2. pololetí)

Termín: každé čtvrtek od 4. 10. 2017

Délka lekce: 15:00 – 15:45 (45 min)

Volejte na 608 10 50 33 nebo pište mail na rcbudulinek@seznam.cz